Для вступления в Демократическую Партию Алга Каракалпакстан Вам необходимо связаться с представителями Партии Алга Караклпакстан и отправить заполненную и подписанное заявление. Образец заявления Заполняется собственноручно — Оз колы менен толтырылады:

                           

                                      Aрза (Каракалпакша)

   Суурети ушын орын

                                                                            Алга Каракалпакстан - демократиялык партиясы

                                                                            шолкемлестириу орайына, Мен

                                                                            ( Ф.И.О)_______________________________  

                                                                            Каракалпакстан Республикасы Кара озек районы,

                                                                            М.Балмаганбетов кошеси жай № 59 турыушы

                                                                            Байланыс ушын телефоным №..........................................

 

                                                      АРЗА

 

Усы арзам аркалы малим етип билдиремен, себеби мени "Алга Каракалпакстан" - демократиялык партиясына оз калеуим бойынша агза етип алыуынызды соранаман. Мен Каракалпакстанда, Кара Озек районда ХХ майда 1967 жылы туылдым. Партиянын уставы хам максети менен таныстым.

деп арза бериуши

(ФИО хам санеси, колы)

Косымша баланыс ушын електрон почтам: hsdfsk233@gmail.com

___________________________________________________________________________________

В связи с тяжелым положением жителей Республики Каракалпакстан, которые оказались в блокаде, под оккупацией Правительства Узбекистан и в связи с отключением питьевой воды в столице г.Нукус и городах Республики Каракалпакстан, а также в связи с беззаконием, насильственными сборами и принудительными работами мы просим всех жителей Республики Каракалпакстан написать Заявления на имя Президента Узбекистан, собрать подписи, отправить заказной почтой в адрес приемной Президента Республики Узбекистан и отправить нам фотокопии этих документов чтобы мы их смогли переправить их в ООН и в соответствующие органы. Президент Узбекистана Ш.Мирзияев призвал народ Республики Каракалпакстан по центральному телевидению и отметил что время пришло когда жители Республики Каракалпакстан могут требовать свое Конституционное Право. Мы надеемся что это были не пустые его слова и требуем соблюдения Конституции и законности на всех уровнях. 

Каракалпакстан Республикасындагы кейинги уакытларда болып атырган ауыр жагдайларга, жокшылык, жумыссызлыкка хам суусызлыкка байланыслы. Каракалпакстан халкы экономикалык, сиясый блокада да хам Озбекистан хукумети тарепиннен оккупацияда калды. Сонын ушын Озбекистаннын нызамыз халыкты кысымына карсы, сууымызды байлап таслаганы ушын, жане де салыкларды, толемлерди, мажбурий кредит алыуды кобейткени ушын. Халыкты нызамсыз мажбурий мийнетке нызамсыз мажбирлеуин токтатыу ушын. Озбекистан Республикасы Президенти Ш.Мирзяеевтын Каракалпакстан Республикасы Азаматларнын оз Конституциялык хукукларын талап ететуге хакысы бар деген созине ылайык. Каракалпакстан Республикасында жасап атырган адамларды, Озбекистан хукуметинин Каракалпакстан Республикасы ишки сиясатына араласыуын токтатыу, нызам бузыушылыкты жок етиу максетинди. Хар биримиз, оз хукукымызды талап етип. Озбекистан Республикасы Президенти Ш.Мирзяеевтын атына арзалар жазып, оны арнаулы хат туринде Озбекистан Республикасы Президенти кабылханасына жиберип. Бизлерге сол арза нускасыннан бир дана, фото суурет туринде жиберсениз. Бизде Сизлердин хукукларынызды коргау ушын Бирлеске Миллетлер Шолкеминнин тийисли адам хукукларын кораушы уйымларына жеткеремиз.

Озбекистан Республикасы

Президенти Ш.Мирзяеевка,

 

Бизлер Каракалпакстан Республикасы

Кара озек районы, Маденият АПЖ

Бас сары ауылы тургынларынлары атыннан

 

АРЗА

 

Хурметли Шавкат Мираманович Мирзяеев!!!

Усы арзамыз аркалы Сизге малим етип билдиремиз. Себеби Каракалпакстан Республикасы Кара озек районы Маденият АПЖ на караслы "Бас сары" ауылы тургынлары, суусызлыкка ушырап, 3-январьдан 2018 жылдан баслап, бугинги кунге шекем, Кара озек районы, Маденият АПЖ аймагында жасаушы 8 мын адамнан зыят халыкка ишимлик суу болмаганы ушын. Биз усы Маденият АПЖда, жасаушы адамлар суусызлык себебиннен халыктын арасында кескин турде жукпалы кеселликлердин кескин кобейип кеткенлиги, тагы да куннин ыссыуы менен адамлар арасында кан басымы кеселиклери кобейип кеткенлиги, сонын менен бирге Мамлекеттин тамийинлеп берип атырган ишимлик сууымыздын сапасыннын стандартка жууап бермеуи натийжесинде. Адамлар арасында, асказан ишек кеселиклери, бауыр, ботеке хам журек аурыулары кобейип кеткенлигин малим етип билдиремиз. Бул оз гезегинде адамлар арасында 20 жастан 50 жаска шекемги адамларын олимин кескин кобейтип жиберди. Бугинги куни жап салмалардагы суулардын бортип, сасып адам ишиуге жарамсыз болып атырганлыгын билдиремиз. Хаттеки, бугинги куни Бессары ауылында адамлар ушын хам уйимиздеги мал, кой ешки, жане де баскада ийт, тауыкларга да суу тауып бериу мумкиншилиги де жоклыгы халыктын арасында улкен машкала туудырды. Ауылымыздагы кудыкларда суу шыкпай калды. Канал, жап салмалардыгы суулердын сыпаты, куннин ыссылыгыннан сасып, бортип кетти. Район басшылары, АПЖ баслыклары тек отирик уаделер менен халыкты алдап, отырыпты. Енди сууды 25 майда 2018 жылы келеди деп, алдап отырыпты. Усы жагдайларды есапка алып, биз сиз Озбекистан Республикасы Президенти Ш.Мирзяеевтан, Аму дарьяны ашып, Каракалпакстан Республикасы халкына таза ишимлик суу жибериуинизди соранамыз деп арза бериуши Каракалпакстан Республикасы, Кара озек районы, Маденият АПЖ, Бессары ауылы тургынлары 10 адам, Адреси

1. Фамилиясы аты, колы

2.

3.

...

Озбекистан Республикасы

Президенти Ш.Мирзяеевка,

 

Бизлер Каракалпакстан Республикасы

Кара озек районы, Маденият АПЖ

Бас сары ауылы тургынларынлары атыннан

 

АРЗА

Хурметли Шавкат Мираманович Мирзяеев!!!

 

Усы арзамыз аркалы сизге малим етип билдиремиз. Себеби Шоманай районы, Дослык байрагы АПЖ аймагындагы жасаушы адамлар. Шоманай районы хакими хам Озбекистан Республикасы Кабинет Министри буйрыгына тийкарланып, абаданластырыу жойбарына киргизилип. Усы жылдын 23 мартында 2018 жылы Район хакими Б.Янгибаев, район Прокуроры Даулетов,Б хам Шоманай районы ИИБ баслыгы под.полковник Шарап Уснатдиновтын тапсырмасы менен бизин ауылдагы 20 хожалыктын, мал корасы хам харемлерин бульдозер менен келип бузып таслады. Енди, усы Дослык байрагы АПЖ участковый милициясы майор М.Уснатдинов келип, усы кораларды хам харемлерди жанадан тас гербиштен курасыз деп, кагазларга кол койдырды. Енди, кеше 4 май 2018 ж куни келип, банктен 10 млн.сум кредитти Агро банктен аласыз деп, егер алмасаныз мойнынызга уш есе штраф саламан деп "ОГОЛАНДИРИШ" каракалпакша "ЕСКЕРТИУ" кагазын берип кетти. Биз усы Дослык байрагы АПЖ тургынлары, бул район хакими Б.Янгибаев, Прокурор Даулетов Б, хам Начальник Милиция Шарап Уснатдиновлардын келип, бизин хукукларымызды аяк асты етип, мал корамызды бузып, харемлеримизди бульдозер менен дугип бузганы ушын хар биримизге келтирилген зыянды 15 млн.сумнан хар бир хожалыкка хам 20 хожалыкка келтирилген зыянды улыума суммасы 300 млн.сумды ондирип бериуинизди отиниш етемиз. Тагы да, Озбекистан хам Каракалпакстан Республикасы бойлап, откерилип атырган абаданластырыу программасына тийкарлана отырып, усы бузылган корамызды, харемлеримизди Мамлекеттен ажыратылган акша есабыннан кайта тиклеп бериуге жардем бериуинизди соранамыз деп. Шоманай районы Дослык байрагы АПЖ тургынлары 20 хожалык атыннан.

1. Фамилиясы аты, колы

2.

3.

...

Озбекистан Республикасы

Президенти Ш.Мирзяеевка,

 

Бизлер Каракалпакстан Республикасы

Кара озек районы, Маденият АПЖ

Бас сары ауылы тургынларынлары атыннан

 

АРЗА

Хурметли Шавкат Мираманович Мирзяеев!!!

 

Усы арзам аркалы Сизге малим етип билдиремиз. Себеби Каракалпакстан Республикасы, Кара озек районы, Маденият АПЖ аймагындагы Бессары ауылына 1983 жылы газ келди, хам ток келди. Бирак, откен 2017 жылдан берли, бизин ауылда газ жок хам ток кунине 6 саат бериледи. Кара озек районы орайында газ бар, ал бизин Маденият АПЖ га келип турган газ трубаны кесип таслап. Бизлердин газден пайдаланыуымызды шеклеп койыпты. Бизлер Каракалпакстан Республикасы Кара озек районы, Маденият АПЖ аймагында жасаушы 8 мыннан зыят халык, сол 1983 жылдан берли келип турган газди кайтадан жалгып бериуинизди хам Маденият АПЖ ауылларына барып турган газ трубаларды кесип алып, сатып жиберген адамларды тауып, нызамлы турде шара кориуинизди отиниш етемиз. Себеби бизлер Маденият АПЖ халкы 1982 жылы акша шыгарысып, Кара озек - Маденият АПЖ арасындагы трубаны оз есабымыздан курдык хам ГРП да сатып алдык. Бизледин хукукымызды тиклеп бериуинизди хам газден болган мутажлигимизди тиклеп бериуинизди талап етемиз деп, Кара озек районы, Маденият АПЖ, Бес сары ауылы тургынлары 8 адам

1. Фамилиясы аты, колы

2.

3.

...

Озбекистан Республикасы

Президенти Ш.Мирзяеевка,

 

Бизлер Каракалпакстан Республикасы

Кара озек районы, Маденият АПЖ

Бас сары ауылы тургынларынлары атыннан

 

АРЗА

Хурметли Шавкат Мираманович Мирзяеев!!!

 

Усы арзам аркалы билдиремен. Себеби бизлер Каракалпакстан Республикасы пайтахты Нокис каласы 23 мкр район, 2-б жайында турыушы 12 хожалык адамлары атыннан. Томендегилерди малим етип билдирмиз. 5-май 2018ж куни саат азангы 10лар шамасында, бир топар адам. Нокис ГАЗ, Мажбурий бюро, Нокис вода канал хам макан.ком баслыгы хам пасбаны катнасында бизлер жасап атырган мкр 23 2-б жай тургынларына. Хар бир уй "арестон" котель аласыз, газ котелларды озгертесиз. "Арестон" котел ушын Нокис Пром.строй банктен 12 млн.сум кредит аласыз деп тапсырма берди. Егер усы тапсыраны орынламасаныз. Хар бир хожалыкка 500 мын сумнан штраф саламыз деп "ОГОХЛАНДИРИШ" ягный каракалпакша "ЕСКЕРТИУ" берип кетти. Биз, бизлердин хукукларымызды шеклеп, бизлерди мажбурлеуши хам мажбурий кредит алыуга хам оны толеуге мажбирлеп атырган Нокис ГАЗ, Мажбурий бюро, Нокис вода канал хам Нокис хакимяты хызметкерлеринин нызамсыз харекетиннин коргауды хам Каракалпакстан Республикасы Конституция хам Озбекистан Республикасы Конституция тийкарында бизлердин хукукымызды шеклеуши, мажбурлеуши хам тапсырма бериуши уйымлардын нызамсыз харекетлерин токтатыуды талап етемиз. Бизлер, копшилигимиз жумыста жокбыз. Кун корисимиз кыйын. Салык толемлер, комуналь толемлер кейинги уакытлары 3 есе кымбатлап кетти. Бизлер жумыссыз болсак та бизлерге жумыссызлык пособияларын толемейди, балаларымызгы 16 жаска толмаган пособияны улыума кейинги уакытлары толемейди. Жардем пул алмаймыз. Сонда калай, бизлер 12 млн.сум банк кредитин толеймиз. Егер уйимизде жумыс ислейтугын адам болмаса. Усыларды есапка алып, бизлердин кейинги 5 жылда алмаган, жумыссызлык пособиямызды, жардем пулымызды, 16 жаска шыкпаган балаларымыз ушын напака пулларымызды ондирип бериуинизди соранамыз деп.

1. Фамилиясы аты, колы

2.

3.

...

!!! Присоединяйтесь к акции неповиновения

Если государство не способно обеспечить работой своих граждан, то Государство ОБЬЯЗАНО выплачивать пособия каждому жителю Республики Каракалпакстан. Нам сообщили что согласно новым идиотским правилам Республики Узбекистан каждой семье выдается пособие !!!ТОЛЬКО до 2 детей и только до 2х лет. Хотя по международным нормам полагается выплачивание в обязательном порядке всем детям и до 16-18 лет. Практически Мирзияев говорит жителям Республики Каракалпакстан, что, если у вас детей больше чем двое можете остальных закопать, зарезать мы о них не будем заботиться. Что надо сказать такому правительству:

ПОШЛИТЕ ВОН ИЗ КАРАКАЛПАКСТАНА!!!

 

Призываем всех присоединиться к акции неповиновения против незаконных поборов денег у народа Каракалпакстан Правительством Узбекистана и вывести плакаты на улицах с лозунгами: ОТКАЗЫВАЕМСЯ ПЛАТИТЬ НЕЗАКОННЫЕ СБОРЫ. ПОШЛИТЕ ВОН ИЗ КАРАКАЛПАКСТАНА!!!

АЛГА КАРАКАЛПАКСТАН!!!

15 декабря 2017г

ТРЕБУЕТСЯ ТВОЯ ПОМОЩЬ!!!!

СОБЕРИ ГОЛОСA И ПРОГОЛОСУЙТЕ ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ 

​КАРАКАЛПАКСТАНА

14 декабря 2017 весь Каракалпакский Народ и все мировое общество еще раз увидел ОККУПАЦИОННЫЙ РЕЖИМ УЗБЕКИСТАНА в действии. ЕЩЕ РАЗ мы все увидели, что нету никакой свободы и демократии в Каракалпакстане и что даже желание отметить день независимости жестоко подавили угрожая жизни мирных граждан. Правительство Узбекистан хочет уничтожить нашу с вами Декларацию О Независимости Каракалпакстан. Вы спросите у правителей Узбекистана и Каракалпакстана почему наш сайт www.algakarakalpakstan.com ответ прост Они не хотят вашей свободы. Они хотят держать нас Каракалпакстанцев рабами. Поэтому призываем ВСЕХ

ПРОГОЛОСУЕМ ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ

ОТПРАВЬТЕ СВОЙ ГОЛОС ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ НА НАШ ВЕБ САЙТ В РАЗДЕЛ ГОЛОС НАРОДА или на наш электронный адрес INFO@ALGAKARAKALPAKSTAN.COM или отправь сообщение на горячую линию  WhatsApp +4792167267. Отправь нам фамилия, имя, год рождения, район проживания в Каракалпакстане. Проголасуем за 

НЕЗАВИСИМОСТЬ КАРАКАЛПАКИИ!!!

ДАУЫС ЖЫЙНАУШЫЛАРДЫ КОМЕККЕ ШАКЫРАМЫЗ!!!!

КАРАКАЛПАКСТАННЫН ГАРЕЗСИЗЛИГИ УШЫН ДАУЫСТЫ ХАР УЙДЕН, XAР БИР ПУХАРАДАН ЖЫЙНАП ШЫГЫН. Сол дауыс бериушинин Атын, фамилиясын, тууылган кунин, Каракалпакстандагы манзилин бизлерге жеткизип бериуди сораймыз. Бизлерге WhatsApp, email ямаса web сайтта Голос Народа бетине тасласаныз азатлыкка жане бир адым жакынлаймыз.

 

14 ДЕКАБРЬ 2017ж

НОКИСТЕ БОЛГАН ХАДИЙСЕНИ БАРЛЫК ДУНЬЯ ЖУЗИ КОРДИ. Озбекистаннын окупациалык харекетлерин, халыкты езип, коркытып, нызамсыз харекетлерин откизгенине барлыгымыз оз козимиз бенен корип себепши болдык.  СОНЫН УШЫН 

КАРАКАЛПАКСТАННЫН  ЕРКИНЛИГИНЕ

ДАУЫСЛАРЫМЫЗТЫ  БЕРЕЙИК