Диктатурадан Демократияга Отиуге багдарланган Демократиялык Партия Алга Каракалпакстаннын Харекетлер

Вступайте в Демократическую Партию Ага Каракалпакстан для развития демократии в Каракалпакстане

Become a member of Democratic Party Alga Karakalpakstan to move from dictatorship to Democracy in Karakalpakstan

    • Азиз Каракалпакстан Республикасы Азаматлары!!!

    •  

    • Ендиги 2019 жылы консы ел Озбекистанда хам Ана Уатанымыз Каракалпакстан Республикасында жергиликли орынларга сайлау болады. Биз Конституциялык хукукымызды талап етип, ендиги жылы болатугын. Каракалпакстан Республикасындагы сайлауга катнасып, Каракалпакстан Республикасында еркин сайлау болыуы ушын. Консы ел Озбекистаннын басып алыушы сиясатын токтатыу ушын. Озбекистан Республикасы Президенти Ш.Мирзяеевтын суверенли Парламентлик Каракалпакстан Республикасынын ишки сиясатына аралсыуын токтатыу максетинде. Мен 3 ноябрь 2018 ж куни Озбекистан Республикасы Президенти Ш.Мирзяеевтын вертуаль приемныйына арза жаздым хам ол арзаны № 368779/18 деген номер менен регистрацияга Озбекистан Президенти вертуаль арза кабыллау болими алды. Мен Каракалпакстан Республикасында демократиялык жолды рауажландырыу максетинде. Озбекистан Республикасы Президентиннин суверенли ел Каракалпакстан Республикасы ишки сиясатына араласыуын токтатыуды хам Каракалпакстан Республикасындагы басшыларды бийликке койыуын токтатыуды жане де Каракалпакстан Республикасынын сиясый камактагы адамларын Озбекистан тюрьмаларыннан бостанлыкка шыгарыуды сорадым. Каракалпакстан Республикасындагы еркин пикирдеги адамларды хам Алга Каракалпакстан демократиялык партиясы агзаларын Озбекистан Гос.безопасности СГБ) хам МВД жане Прокуратурасы хам судлары тарепиннен куудалауды токтатыуын сорадым. "Алга Каракалпакстан" демократиялык партиясын Каракалпакстан Республикасы "Адиллик" министрлигиннен регистрациядан откериуге рухсат сорадым. Каракалпакстанда миллий байрамларымыз болган, Каракалпакстан Республикасы Гарезсизлик байрамын, Байрак кунин, Каракалпак тили байрамын хам баскада Каракалпакстаннын Мамлекетлик байрамын байрамлауга рухсат бериуин сорадым. Каракалпакстан хам Озбекистан арсында карым катнас дунья тан алган нызамга тууры келиуи хам ашык болыуын сорадым. Каракалпакстан оппозициясы хам Озбекистан Мамлекети арасында ОБСЕ хам БМШ катнасында ашык диалог баслауга шакырдым. Озбекистаннын Каракалпакстан Республикасы халкына карсы ислеп атырган агитация хам пропагандасын токтатыуды хам Озбекистаннын Каракалпакстан Республикасы жериндеги барлык аскерлерин хам Озбекистан ГОС.БЕСОПАСНОСТЬ хызметкерлерин Каракалпакстаннан алып шыгып кетиуин сорадым. Себеби булар Каракалпакстанда демократиялык озгерислер откериудин душпаны екенлигин корсетип оттим. Тилекке карсы Озбекистан Республикасы басшылары бугин Каракалпакстан Республикасы оппозициясы менен тен хукуклы диалогка таяр емес. Сонын ушында биз, егер Озбекистан Республикасы Президенти Каракалпакстан Республикасында Каракалпакстан партияларын жумыс ислеуине жол коймаса. Биз онда демократия еллеринде "Алга Каракалпакстан" демократиялык партиясын регистрация ислеуге мажбур боламыз. Хазирги уакытта "Алга Каракалпакстан" демократиялык партиясыннын агзалары 1500 адамнан зыят болды. Партияга агзаларды катарымызга алыу дауам етип атыр. Бугин Каракалпакстан Республикасында каракалпакша партия жок хам каракалпакша партия дузиуге рухсат берилмейди. Сонын ушын ким Каракалпакстан Республикасынын биринши демократиялык партиясын агза боламан десе. Онда "Алга Каракалпакстан" демократиялык партиясы агзасы болын. Бизин максетимиз "тынышлык хам парахатшылык" ягный сойлесик жолы менен Каракалпакстан хам Озбекистана арсындагы карым катнасты шешиу. Озбекистаннын Каракалпакстан Республикасына ислеп атырган оккупациялык ис харекетин токтатып. Суверенли Парламентлик Каракалпакстан Республикасында коп партиялы жамийет дузип, Каракалпакстанда соз еркинлигин хам сайлау еркинлигин жаратыу. Адам еркинлигин хурмет еткен, адам хукукын коргайтугын Каракалпакстан Республикасында демократиялык жамийет дузиу. Бугинги кунге шекем Каракалпакстан Республикасында хещ кандай еркин сайлау болмаган. Барлык бийликтеги адамларды, депутатлары консы ел Озбекистан Республикасы Президенти жумыска койып, солар аркалы Каракалпакстан Республикасын баскарып келип. Халыкты жокшылыкта, жумыссызлыкта, суусызлыкта аштан езип келди. Биз бундай нызамсыз оккупациялык ис харекетти токтатыуымыз ушын. Хар бир Каракалпакстан Республикасы Азаматы "Алга Каракалпакстан" демократиялык партиясына агза болыуыуга шакырамыз. Бугинги куни Каракалпакстан Республикасында дауыс бериу хукукына ийе 1 млн 168 мын адам бар. Демек егер бизлер "Алга Каракалпакстан" демократиялык партиясына 600 мын партия агзасын бириктире алсак. Онда тынышлык хам парахатшылык жолы менен консы ел Озбекистаннан Азатлык ала аламыз. Биз Каракалпакстан Республикасы ел басшысын хам Каракалпакстан Республикасындагы хакимлерди хам Каракалпакстан Республикасы хукимети басшыларын "Алга Каракалпакстан" партиясы агзаларыннан койа аламыз. Демек ХАЛЫК КУШ екенлигине исенсениз. Каракалпакстан халкы АЗАТЛЫКты тынышлык жолы менен алыуды калесе, онда барлык агайын тууыскан, жора жолдасларды хам касиплеслерди "Алга Каракалпакстан" демократиялык партиясына агза етиуге жардем берин. Каракалпакстан бул Озбекистан емес!!! Егер бизлер "Алга Каракалпакстан" партиясына Каракалпакстанда жасаушы халыкты жамлей алсак онда митинг, котерилиске шыгыу керек емес. Биз ТЫНЫШЛЫК хам ПАРАХАТШЫЛЫК жолы менен Азатлык аламыз. Себеби партия аркалы халык Мамлекетти баскарады. Биз партияга биригип, суверенли Парламентлик Каракалпакстан Республикасы мамлекетинин демократиялык жол менен рауажланыуына хам багдар алыуына тийкар сала аламыз. Хар бир адам бул Азатлыкты тынышлык жолы менен алыудын тек бир жолы бул "Алга Каракалпакстан" демократиялык партиясы агзасы болсак гана АЗАТЛЫКТЫ парахатшылык жолы менен аламыз. Партияга агза болыушылар ват сапп аркалы +4792804147 ге арза бир дана, паспорт копиясы хам озиниз сууретинизди жиберсениз болады. Арзаны "АЛГА КАРАКАЛПАКСТАН ДЕМОКРАТИЯЛЫК ПАРТИЯСЫН ШОЛКЕМЛЕСТИРИУШИЛЕРГЕ деп жазып, озиниздин ФИО хам адресинизди жане контакт телефонды корсетип, АРЗА деп жазып,,, УСЫ АРЗАМ АРКАЛЫ МЕНИ АЛГА КАРАКАЛПАКСТАН ДЕМОКРАТИЯЛЫК ПАРТИЯСЫНА АГЗА ЕТИП АЛЫУЫНЫЗДЫ СОРАМАНАМАН. ПАРТИЯНЫН УСТАВЫ МЕНЕН ТАНЫСТЫМ ХАМ КЕЛИСЕМЕН деп ФИО хам колынызды койып, сол кунги санени жазыуыныз керек. Партия га агзалык бесплатно. Партия билети электрон тирде ват сапп, телеграм ямаса эл. почта аркалы жиберемиз. Хар бир адам ушын партияга агзалык билеттин номери, сиз сол номер аркалы калеген елде партия билетинизди алыуынызга мумкиншилик болады. Сизлер "Алга Каракалпакстан" демократиялык партиясы агзасы болганыныз ушын консы ел Озбекистан СНБ, МВД ямаса Прокуратурасы куудалай алмайды. Ондай фактлер болса биз адвокат берип коргауга дунья жузи демократиялык еллердин жардемин багдарлаймыз. Партия талабы тынышлык хам парахатшылык жолы аркалы Каракалпакстан Республикасын консы ел Озбекистаннын ишки сиясатымызга араласыуын токтатыу хам Каракалпакстан Республикасында демократиялык сайлау жолы менен рауажланыуга елди багдарлау. Каракалпакстанда соз еркинлиги болсын десенлер, Каракалпакстанда сайлау еркинлиги болсын десенлер. Каракалпакстанда каракалпакша байрамлар болсын десенлер онда Алга Каракалпакстан демократиялык партиясы агзасы болын. Хурмет пенен Аман Сагидуллаев

  •  

    • 30 December, 2018