Программа народного движения "Алга Каракалпакстан" что мы хотим, как мы это будет претворять в жизнь и каковы наши планы. На каракалпакском, на русском и на английском языке.

Хурметли Каракалпакстан Республикасы Азаматлары!!!
Бизлер бугинги куни Каракалпакстанда жасап атырган барлык халык, тек каракалпак емес, ал барлык халык Азатлыкка, Еркинликке хам Гарезсизликке умтылыуымыз керек. Себеби, консы ел Озбекистан Каракалпакстан халкын езип, жумыссызлыктан, жокшылыктан хам кымбатшылыктан миллетине карамастан халкымызды езип атыр. Буны ислеп атырган адамлар Каракалпакстанда амелде Ташкент тарепиннен койган адамлар. Олардын максети халыкты кул етип, Ташкенттин алында жыгып бериу. Не ушын Азатлык хам Еркинлик керек бизге? Ойланып кордин бе?
     Мине, Каракалпакстан Республикасы мажбурий консы ел Озбекистан курамында 25 жылдан берли. Усы 25 жылда бизге Озбекистан не берди? Кун корисимиз, турмысымыз жаксыланды ма? Неге Каракалпакстан Республикасы адамлары, Ташкент талабы бойынша хам талауы бойынша жокшылыкта жасау керек?
    Бугинги куни Каракалпакстанда Мойнак районында, Конырат районында, Кара озек районында, Тахта копир районында коп мугдарда жер асты байлыклары бар. Онын бугинги куни ийеси, УзНефтьгаз ягный Озбекистан. Олар Каракалпакстаннан ондирилген газ, нефть, баскада жер асты байлыкларды Бухарага, Ургенишке, Ташкентке, Самаркандка апарып кайта ислеп, сатып валюта тусимлери 100% Ташкентте отырган акалар калтасына кетип атыр. Бурын Каримовтын бала шагасы мапине жумсалса, бугин онын ийеси Мирзяеев. Бул акша валюта аз емес, бир жылда 4 млрд$ дан зыят акша. Бугин Каракалпакта 2 млн.га шамалас адам жасайды. Усы валютаны Каракалпакстанда жасаушы халыкка болгенде хар бир адамга 2 мын$ туура келеди. Бул жумыс ислемей ак, халык усы акшаны алса. Каракалпакта жасаушы хар бир адам кун кориси жаксы болар еди. Буны иске асырыуга Ташкентте отырган акалар карсы. Олар усы валютага ийелик етиу ушын, бизди Озбек СНБ сы хам куш пенен услап турыпты.
    Бирак бугин Каракалпакстан жаслары бул маселени дурыс тусинип, халык жаксы хам тыныш жасауы ушын. Тек, Азатлык хам Еркинлик керек екенлигин тусинди. Сонын ушында хар куни Каракалпакстан Республикасы Азатлыгы ушын барлык район жаслары, Алга Каракалпакстан-халык харекети ушын дауысын берип атыр.
    Енди, Алга Каракалпакстан - халык харекети максети не?
Алга Каракалпакстан халык харекети максети бул, консы ел Озбекистаннан тынышлык хам парахатшылык жолы менен Азатлык хам Еркинлик алыу. Ягный Каракалпакстан Республикасы Конституциясында жазылган соз еркинлигин жаратыу, сайлау еркинлигин жаратыу, Озбекистаннын озлестириу хам озбеклестириу сиясатын токтатып, Озбекистаннын СНБ сы хам оккупациялык армиясын Каракалпакстаннан шыгарып жибериу. Каракалпакстан хам Озбекистан арасында тек хукуклы карым катнас жасау. Каракалпакстанда каракалпакша партиялар дузиу. Адамлардын бийликте отырган амелдарларга кемшилигин бетине айтыу, оларды халык сайлауыннан откериу. Ягный Каракалпакстанда халык бийлигин жаратыу. Халык бул куш, Мамлекетти жаратыушы екенлигин Азатлык хам Еркинлик жолы менен корсете бериу.
    Бул талаплар нызам талабы. Каракалпакстан Азатлыгы бул Конституциямызда жазылган хам Озбекистан Конституциясы 74 статьясында анык айтылган. Бирак тилекке карсы консы ел Озбек СНБ лары Каракалпакстанда саткын аксакал Шарап Уснатиднов сыяклы, кимселер жардеминде еле де халыкты езиуге тийкар салып атыр. Сонын натийжесинде кейинги уакытлары, ток, газ,суу хам баскада коммуналь толемлер жане азык аукатлар кымбатлап кетти. Халыктын буны толеуге акшасы жок, акша алатугын жумысы жок. Бугинги жумыссызлыкты хам жокшылыкты жане отирик уаделерди Озбекистан Каракалпакстанга алып келди. Озлерин хабарын бар олген Каримов нелерде уаде етти? Мирзяеев нелерди уаде етип атыр? Акша жыйнау азайды ма? халыктан.....
     Бугин Каракалпакстанда Устурттеги газ-хим комплексте 95% Озбекистаннан келген акалар басшы хам жумысшылар да Хорезмнен, Каршыдан,Ферганадан хам Ташкенттен келген акалар. Конырат сода заводы басшылары да усы жагдайда. Кара таудагы Кара озекке тийисли жерлердеги заводларда цемент завод, Бермукулить завод бари акалар Каршыдан келген акалар. Каракалпакстанда жасап атырган тек каракалпакка емес ал казах, кыргыз, озбек, туркмен, кореец хам орыс миллетиндеги адамларга пайдасыз кетип атырган валюта тусимлеримиз. 
   БИЗ КАРАКАЛПАКСТАНДА БАРЛЫК ЖУМЫС ОРЫНЛАРГА КАРАКАЛПАКСТАН ДА ТУУЫЛГАН ХАМ ЖАСАП АТЫРГАН АДАМЛАРГА БИРИНШИ ГЕЗЕКТЕ ЖУМЫС БЕРИЛИУИН ТАЛАП ЕТИП АТЫРМЫЗ...БИРАК ТАШКЕНТ ТЫНЛАГЫСЫ КЕЛИП ОТЫРГАН ЖОК!!!
   Сонын ушында, Ташкент тенликти калемейди екен, биз Каракалпакстан Республикасы консы ел Озбекистаннан тынышлык хам парахатшылык жолы менен аламыз. Бул анык!!! Сонын ушында биз 2018 жылды АЗАТЛЫК, ЕРКИНЛИК ХАМ КАРАКАЛПАКСТАН ХАЛКЫ УШЫН ГАРЕЗСИЗЛИК  ЖЫЛЫ ДЕП жарияладык. Азатлыкка хар куни адым атып баратырмыз. Себеби КАРАКАЛПАКСТАН БУЛ ОЗБЕКИСТАН ЕМЕС....КАРАКАЛПАКСТАН БАРИ БИР КОНСЫ ЕЛ ОЗБЕКИСТАННАН АЗАТЛЫК АЛАДЫ.
   Биз халыкка Каракалпакстан егер консы ел Озбекистаннан Азатлыкка шыкса кандай женилликлер болатугынлыгын тагы ядына салгымыз келеди.
1.Каракалпакстан Республикасында соз еркинлиги, сайлау еркинлиги хам адам еркинлиги болады. Барлык басшы, хаким, прокурор, нач.милиция, салыкшы, суд, мекеме басшы халык сайлауыннан отеди. Халык парахор хам халыктын канын ишип журген амелдарга, онын урлыкларын, нызамсыз байыуын, парахорлыгын ашык айтатугын заман келеди. Бул ушын адамларды куудалау токтатылады. Болмаса амелдарлар байып кетти, халык аш хам кун сайын жарлы болып атыр.
2.Каракалпакстан Республикасында ен аз ис хакы 500$ болады. Ягный хар бир кархана жумыс ислеушилерине 500$ зыят ис хакы толеуге хакысы бар, ал аз толеуге хакысы болмайды. Халыктын 8 саатлык жумысын, 500$ дан кем болмаган ис хакы алыуын Мамлекет кадагалауга алады. Бул халыктын хукукын Конституцияга киргиземиз. Егер хар бир жумыс ислеуши Каракалпакстанда жасаушы адам 500$ ис хакы алса. Халык Казахстан, Россияда журип бала шагасын таслап, кул болмайды. Ата ана бала шагасы алдында отыратугын заман келеди.
3.Каракалпакстанда хар бир уйде 24 саат ток, газ, суу болады. Бул ушын Каракалпакстанда ондирилип атырган Тахиа тас ГЭС теги ток хам Конырат, Мойнак тагы шыгып атырган газ жетеди. Туйе мойын сууы да жетеди. Бугин бул газди Озбекистан Кытайга, Россияга, Таджикстанга, енди Афганистанга сатып атыр. Токты Озбекистанга акетип атыр.
4.Мектеп, бала бакша, институт хам барлык окыу орны жане емлениу толемсиз болады. Каракалпакстан Азатлык алса, Каракалпакстан Мамлекетиндеги валюта тусимди урламай халыкка берсе бул ушын жетеди. Тагы да ертенги урпак ушын ауысып калады. Адамлардын, газге, токка, сууга толей алмай калган карызын Мамлекет толеп беретугын болады. Мамлекеттен жардем куткен адам жардем алады. Каракалпакстан Республикасы Азаматлыгын Мамлекет терепинен хурмет етилетугын болады. Каракалпакстан Республикасы Азаматы деген хам Паспорты болган адамды, Каракалпакстан дуньянын кайсы елинде болса да Мамлекетлик дарежеде коргайтугын болады. Адамлар, Каракалпакстанда тууылганына мактанатугын заман келеди. Дунья Каракалпакстан Республикасы рауажланыуы хам демократиялык жамийет дузгенимизди тан алатугын заман келеди. Себеби бизге акша, амел, байлык керек емес. Алга Каракалпакстан халык харекети, Каракалпакстан халкынын бай, тыныш хам еркин жасауы ушын аянбай жумыс ислейтугын болады.
5.Адамларды камау, сабау, куш корсетиу бари токтатылады. Европа еллериндеги сыяклы, хар бир адамга хурмет корсетилип. Адам хукукы барлык нарседен жокары болады. Каракалпакстанда жасаушы хар бир миллет уакилине ана тилинде окыу, урип адетин хам тилинде еркин сойлеу, тойлау хам мереке жайгастырыу бойынша халык калегенше коллайлык жаратылады. Олардын ана тилинде, китаплар шыгарып, ана тилинде мадениятын, адебиятын, спортын хам миллийлигин уйрениуге толык жагдай жаратылады. Олардын Каракалпакстан Республикасы Жокаргы Кенесинде уакиллиги болады.
6.Каракалпакстанда 200 ден аслам, ыкшамластырылган таза халык аралык проектлер иске асырылады. Усы проект тийкарында 550 мыннан зыят таза жумыс орын ашылады. Каракалпакстанда жумыссыз адам болмайды. Ис хакы 500$ дан зыят болады. Европа еллери талабындагы жасау хам ислеу багдарында рауажланыуга улкен имкан жаратылады. Мен бул идеяны Европада корип, Каракалпакстанда ислеуге болатугын затларды айтып отырман. Бир адам аркасында, баска адам кун кориу токтатылады. Халыкка улкен социальлык жардемлер, арзанытылган кредитлер, жаслар ушын толемсиз уй-жайлар бериледи. Мамлекет халык ушын жумыс ислейтугын болады.
7.Каракалпакстан Республикасында озинин шегара хызмети, армиясы хам аскерий болимлери дузиледи. Бунда тек Каракалпакстанда тууылган Каракалпакстан Республикасы Азаматлары Ана Уатанымыз Каракалпакстанды коргау ушын аскерий хызметке алынады. Оларга 700-1500$ мугдарында ис хакы толенеди. Прокуратура, МВД, Салык, Таможня , Суд хызметлерине тек ЧЕСТНЫЙ адамлар, арак ишпейтугын дузиу адамлар алынады. Каракалпакстанда честность, порядочность барлык заттан уллы туратугын болады хам Мамлекетке тек дузыу, уры емес, парахор емес адамлар хызмет ететугын болады. Ис хакылар халык жасауы хам тойлауы ушын жетерли етип толенеди. Ягный 500$ дан 2000$ га шекем ис хакы толенеди.
8.Жумыссызларга хам пенсия алыушыларга 150$ дан 350$ га шекем жумыссызлык, жардем пул айма ай толенетугын болады. Хар бир Каракалпакстанда тууылган бала ушын Мамлекет 1000$ дан бир мартебелик жоргек пул хам айына хар бир бала ушын 17 жаска шекем 150$ мугдарында акша толенетугын болады. Бул ушын хещ кандай мамлекет справка талап етпейди, бюрократия токтатылып, барлык ис интернет аркалы исленетугын болады.
9.Мектепте баларымыздын хам студентлердин билимин жокарылатыу ушын, айрыкша окыган жасларды акшалай хошаметлеу болады. Имтихан хам тест улыума болмайтугын болады. Европа еллериндеги сыяклы, рейтин тийкарында ВУЗларга кабыл етиледи хам студентлер окыу дауиринде касибин 3 мартебе толемсиз аумастырыу мумкиншилиги болады. Мектепте акша жыйнау, токтатылып. Мугаллимлер тек 8 саат жумыс ислеп, окытыу менен шыгыуланады, Мектепте, колледжде, ВУЗларда барлык китап, даптер, ручка бесплатно берилетугын болады. Окыйман деген адамга 40 жаска шекем Мамлекет бесплатно окыуга мумкиншилик жаратып береди. Бирак, 30 жастан кейин ВУЗда окыйман деген адамларга тек айрыкша окыса гана Мамлекет окыу шыгынын толеп береди.
10.Каракалпакстанда фермер, бизнес, сауда хам баскада Мамлекетлик ислерге хещ ким араласпайтугын болады. Барлык кархана хам бизнес субьектлери тек Мамлекетке салыгын уактында толесе. Хещ кандай тексериу болмайтугын болады. Фермер ози екен онимин ози калеген елге, калеген бахага сататугын заман болады. Мамлекет уакил, тексериу, жыйналыс, селектор деген нарсе улыума откермейтугын болады. Халык еркин жумыс ислеп, еркин жасайтугын Европадагы еллердеги сыяклы жана заман болады.
11. Каракалпакстан Республикасы пайтахты Нокис каласы, кайта халык ушын орталык етип, Астана сыяклы тазадан салынды хам ен томен жайларды 16 этажлы етип салып баслаймыз. Каракалпакстан пайтахты хам Казахстан пайтахты хам Озбекистан пайтахты тек болады. Каракалпакстанда КАРАКАЛПАК СИТИ деген улкен бизнес заман орайын саламыз. Ол ушын бизге тек Азатлык керек. Озбекистаннын Каракалпакстан ишки сиясатына араласпауы керек.
12.Каракалпакстан Республикасында каракалпакша байрамлар байрамланатугын болады. Уллы Каракалпак халкы бабалары Едиге амирге, Маман бийге, Айдос бабага, Ерназар ала козге, Аллаяр Досназаровка, Даулетбай Шамшетовка, Марат Аралбаевка, Марат Нурмухамедовка естеликлер койылып, олардын ис Каракалпакстан жаслары ушын мактаныш болады.

13.Каракалпакстан Республикасында казирги уакытта мусылман дини менен бирге атанакшылар да бар. Сонын ушын Каракалпакстан консы ел Озбекистаннан Азатлык алса. Адамлардын кудайга исениуи хам олардын динге шокыуына шек койылмайды. Мамлекет тарепинен оларга шокыныу, намаз окыу ушын мешит, медресе хам церков ашып бериледи.
14.Азатлыкка, алсак Каракалпакстанда салыкка тартыу, салык толеу бари халык аралык нызамга хам Европа еллеринде тажирийбеден откен, салык дизимин Мамлекеттин рауажландырыуына багдарлаймыз.
15. Заманагой технологиялар, ягный Озбекистанда жок хам басланбаган жана технологияларды, илим багдарларын алып келемиз. Ауылларга хам ен шетте жайласкан адамлар жасап атырган барлык Каракалпакстан аймагына тез сыпатлы интернет жеткеремиз.
16.Хар бир хожалыктын ишиуи ушын, хам олардын асырап отырган маллары ушын сыпатлы суу жеткерип беремиз.
18.Барлык динге, адамларга, социаллык жагдайына карамастан толерантность ягный шыдамлы карым катнас жамийетлик дуземиз.
19. Сырт ел инвестициялары ушын кириу хам шыгыу ушын хещ кандай тоскынлык жасамайтугын. Капитальдын кириуи хам шыгып кетиуи ушын экономикалык колайлыклар жаратамыз.
20. Адамлардын, Азаматлыгын шеклеу болмайды. Хар бир адам калеген елдин Азаматлыгын оз калеуи менен алыуы мумкин. Оган Каракалпакстанда хещ кандай шеклеу болмайды. Адамлардын Каракалпакстанга келиуи хам шыгып кетиуи, адамларын жасау, журиу еркинлигин Мамлекет тарепинен коргайтугын етемиз. Адам еркинлиги барлык нарседен жокары болады.
21.Адамлар калеген партияларына агза болыуы, калеген динге шокыныуы, уйрениуи хам оз пикирин ашык айта алатугын. Адам хукукын коргайтугын. Бир биреуге шыдамлыкты, бир биреуге хурмет иззет корсетип, жасайтугын демократиялык жамийет дуземиз.
22. Калеген окыйман деген адам, калеген елинде еркин барып билим алып окыуы ушын, Мамлекеттен жетерли мугдарда акша ажыратып. Жаслардын билим алыуы ушын, толык мумкиншилик жаратамыз. Каракалпакстанда илим, билим Мамлекетлик емес багдарда еркин рауажланады.
23.Каракалпакстанда соз еркинлиги, сайлау еркинлиги болыуы ушын. Адамлар оз пикирин еркин айтыу ушын, ТВ, радио хам газета журналлар Мамлекетлик емес дизимлерге откериледи. Хещ кимди сози хам пикири бойынша шеклеу болмайды
24. Каракалпакстанда ашшы дуз есиулерине карсы, халыкты коргау хам оны токтатыу ушын жана замана гой технологиялар алып келемиз. Тагы да жаз айларында халыкты шедден тыс ыссыдан коргау ушын, адамлар коп жыйналатугын орынларда. Халык ушын дем алыу, ыссыдан корганыу орайларын ашамыз.
25.Каракалпакстан Республикасында барлык районларда хар бир уйди канализация менен тамийинлеймиз
26.Каракалпакстаннын тюрьмаларында нызамсыз отырган, сиясый камактагы адамлардын барлыгын Азатлыкка шыгарамыз. Тагы да Каракалпакстаннын Озбекистаннын, Казахстаннын, Россиянын тюрьмаларында отырган Каракалпакстаннын адамларынын тюрьмадан азатлыкка шыгыуын талап етемиз. Олардын хукукын коргау бойынша жумыслар алып барамыз.
27.Ауыл хожалыгында, балык жетистириу тарауларында, тагы да ондирисине жокары технологиялы казирги заман талабындагы технологияларды енгизип. Адам мийнетин пайдаланыуды азайтып, кол мийнеттин машиналар хам роботлар жардеминде женилетиу ушын. Каракалпакстанда бул жокаргы технологиялык ондиристин тийкарын дуземиз.
28.Илим хам тажирийбе орайлары исин Каракалпакстанда жайласкан ВУЗлар атырапында амелге асырып. Каракалпакстан жасларын, илим, техника жетискенликлерин Европада хам баскада рауажланган еллердеги коллегаларын менен бирге ислесиуи ушын толык мумкиншилик жаратып беремиз. Каракалпакстанда жаслар каракалпак тилиннен баска, англичан, орыс тиллерин толык уйренип, сойлеу хам усы тилди илимди, техниканы рауажландырыуга пайдалана билетугын коллайлыклар жаратамыз.
29. Каракалпакстанда хещ кандай шеклеу болмайды. Адамнын миллетине, турине, рассасына, келип шыгыуы ямаса социаллык багдарына карамастан. Адамлар арасында тенлиги, онын хукукын коргау, ушын мамлекет дарежесинде хурмет корсетиледи. Адам жасауы, жумыс ислеуи, дем алыуы, емлениуи, билим алыуы барлыгы ушын хещ кандай шек койыалмайды

30.Каракалпакстанда тууымды шеклеу хещ уакыт болмайды. Хар бир анага Мамлекет есабынан араулы итибар болады. Аналарга, балаларын тарбиялау хам оларды окытыу, ушын барлык колайлыклар жаратылады. Жана тууылган баладан баслап, 17 жаска шекем Мамлекет тек тууылганлыгы хаккындагы гууалыгына тийкарлана отырып, балалар ушын пособия толейди.
31.Каракалпакстан Республикасында кен жамийетшиликти жумыска тарыу. Олардын жамийетте орны бекемлеу максетинде, мийнетке жарамыз адамларга(инвалидлерге) коллайлык жаратылган жумыс орынлар ашып береди. Кози кормейтугын, кулагы еситпейтугын хам баскада мумкиншилиги шекленген адамларга Мамлекет тарепинен жардемши белгиленеди. 
32.Жардемге мутаж хар бир адамга социаллык хызметлер, жетерли дарежеде жардемлер корсетеди. Себеби Каракалпакстан Азатлык алса, Мамлекеттин баслы багдарламасы бул халыкты социаллык коргау болады.
 


БУЛ ИСЛЕРДИ ИСЛЕУГЕ МЕНИН КОЛЫМНАН КЕЛЕДИ. БУНЫ КАРАКАЛПАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЖАСАУШЫ ХАЛЫК БИЛЕДИ. 
 Бул ушын, консы ел Озбекистан Республикасы Президенти Каракалпакстан Республикасы ишки ислерине араласпауы керек. Каракалпакстанда соз еркинлиги, сайлау еркинлиги болыуы керек. Каракалпакстанда каракалпакша партиялар дузилиуи керек. Каракалпакстаннын жер асты байлыкларын сатыудан келип тускен валюта тусимлери Каракалпакстанда жасаушы хар бир адам мутажлигине жумсалыуы керек. Каракалпакстанда халыкты езиу токтатылыуы керек. Каракалпакстанда халык бийликтен хар жылы есап алып барыуы керек. Каракалпакстанда 3 жылдан бир мартебе ДУНЬЯ ЖУЗИ КАРАКАЛПАКЛАРЫ курултайы откерилиуи керек. 
БУГИН, Каракалпакстанда жасаушы халыктын ертенге исеними жок. Халыкты езиу, тонау. алдау, отирик уаделер, бийликтеги хакимлер, прокурорлар, мвд хызметкерлери, снб агент кулаклары хам жалатай еки жузли адамлардын байыуы болып атыр. Халык бир шетте оз машкаласы менен сыртта калды. Сонын ушында Каракалпакстанда адиллик хам хакыйкатлык жок. Каракалпак халкы ертени хам урпагы ушын, бизге тек Азатлык хам Еркинлик керек. Сонын ушын отирик уаделер, 20 жылдан кейин жаксы жасаймыз деген ийеси жок гаплер халыкка керек емес. Каракалпакстан Республикасы халкы бугин жаксы жасауы керек. Онын ушын бизге Азатлык, Еркинлик, Гарезсизлик керек...Сонын ушын тек Азатлыкка бирге АЛГА КАРАКАЛПАКСТАН!!!
Хурмет пенен Аман Сагидуллаев....ХАЛЫК КУШ!!!

ЖИГИТ БОЛСАН АРЫСЛАНДАЙ ТУУЫЛГАН,
ХЫЗМЕТ ЕТКИЛ УДАЙЫНА ХАЛЫК УШЫН,
ЖИГИТ БОЛСАН АРЫСЛАНДАЙ ТУУЫЛГАН,
КЕТПЕ ХАРГИЗ КАРА БАСТЫН ГАМЫ УШЫН.....

 

"ЕЛДИН БИРЛИГИ ХАМ АБАДАНЛЫГЫ УШЫН АЗАТЛЫККА, ЕРКИНЛИККЕ, ГАРЕСИЗЛИККЕ ТЕК АЛГА КАРАКАЛПАКСТАН