Recent Posts

Archive

Tags

Свобода и независимость Каракалпакстана в песнях народа

Ким един теги таза журт перзенти!

Неге сада минезиннен айыкпайсан?!

Тарийхына назер тасла зор дарбенти!

Карап турсам алданыудан тойыкпайсан!

Садалыгын аззи жерин жаным халкым,

Бул тарийхта коп жерлерде шыккан данкын!

Азат болсын десен еген арман етип,

Тек озине исен жане озин талпын!

Колла елдин алга деген батырларын!

Коллай берме сада болып сокырларын!

Бир кун алар гарезсизлик исен соган!

Ауладына калар сенин умтылганын!

Бул заманда айтшы бирге нени кордик?!

Кун кориуге кайда болдык кайда журдик?!

Ауыр болды билесенго жагдайынды!

Шетте турып тагы оны ауыр кылдык!

Озимизди алдап келдик жаксы деп коп.

Бул исиннен биреулер жур кеуили ток.

Жане сени бактым деп те мактанады.

Кыйналаман журегиме баскандай шок!

Неге гана жаманлыкка жорый бердин?

Шыгалмас деп оз озинди алдап келдин?

Перзентине исенбестей не коринди?

Ол да дузын таткан адам усы елдин!

Тагдирине ашынатын досларын мол!

Ауа халкым исен танла сен тууры жол!

Каракалпакстан деген ел бар сен де,

Сол бир елдин жан куйер бир перзенти бол!

Урыс керис деген емес Аман аган!

Кыр пышак боп урысатын заман емес!

Дауыс берсен болганы тек берер баган!

Алда сени кутер исен улкен белес!

-----------------------------------

Хазил етсе жарасар,

Айтатыны кырсык соз,

Ол да кулки таратар..

Ойынына кызба,тоз!

Менин халкым усындай,

Женил гана кырсыгар,

сыйласыгы тап сондай!

Оны бирак ким угар?!

Карапайым,уялшак.

Андийшели коп жерде.

Азмаз жане кыялшан.

Бул минез жок еш елде!

Хазил еткен удайы ,

Дайы жийен ойны бар.

Кулки кумар пидайы,

Котеретин мойны бар.

Тойлаганы болекше,

Тамашасыз отпеген,

Минези дым ерекше,

Бирак жонсиз сокпеген.

Жат болса да балам дер,

Айырмаган миллеттен,

Канша ашыуланса да,

Хеш аспаган хурметтен.

Аксакал деп сыйлаган,

Сыйласыгы жарасар,

Коп нарсени ойлаган,

Усы елим тау асар.

Йошлы бари шетинен,

Таланты бар баринин,

Кулкисинин ретинен,

Кереги жок даринин.

Суретлеуге минезин

Соз таппаган шайырлар,

Кулки десе беретин,

Шыгар шыкпас жаны бар.

Бир кулисип алганша,

Басламайды жумысын.

Кулки хазил йош пенен,

Жениллеткен турмысын.

Мазак кылмас озгени,

Кен пейилли халкым бар!

Дослык шадлык билгени..

Жаксылыкка талпынар!

--------------------------------------------

Мартлик мийнет билим бизин досларымыз! Уатанымнын кара кози,касларымыз!

Дуньядагы еллер буны билип койсын! Каракалпакстаннын биз жасларымыз!

Турли тусте желбиреген байрагымыз!

Усы елдин шолде шапкан сайгагымыз!

Каракалпакстан деген азиз жердин,

Жасларымыз,ойнап кулген шыйрагымыз!

Каракалпакстаннын биз тирегимиз!

Уатан десе елжирейди журегимиз!

Озге елге дослык жане хурмет пенен,

Гарезсизлик хам азатлык тилегимиз!

Карапайым карекеннин жасларымыз!

Усы таудын хар турли зер тасларымыз!

Каракалпагыстан деген бул елимди,

Тан алганлар аман болгай досларымыз!!

---------------------------------------------

Сорасан елимди ага бизлерден,

Калпагы казандай оны билерсен!

Кате шыкса кеширинлер созлерден,

Халкабадтын баласы деп журерсен.

Руухын балент,арын бийик корсеттин!

Бул халк сени дастан етип жырлагай!

Батырлары кобейсин деп миллеттин,

Озин шыктын курга,халкын коллагай!

Тусингенге Алакоздей палуансан!

Халкы ушын жанын бериуге таяр!

Елден жырак журген гезде толгансан,

Сал болса да усы косык болсын яр!

Еле ага елге кайтып келерсен,

Гарезсизлик азатлыгын алганда,

Амиуимнин жагасында журерсен,

Елден жырак жургенине толганба?!

Сагынарсан тусинермен уйинди,

Сыртта журип бастан отти бул жагдай.

Ылайланып аккан дарья сууында,

Ансап журсен бир ауыр жук баскандай.

Тусинермен кийели жер тартады,

Еле ага туннен сон тан атды!

Оятыуга бел байладын бул халкты,

шиебори,сагаллардан жасканбай!

Кыйын ауыр жолын хазир билермен!

Мойынында елдин ары турганын.

Умитленип кууаныштан кулермен,

Бар екенго сиздей батыр уллары!

Мактанамыз сиздей ири тулга бар,

Каракалпакстан деген уатанда,

Аман есен аброй менен тилегим,

Оралгайсыз усы багы бостанга!

-----------------------------------------------

СНБда ислеп журген Каракалпактын жигити!

Арлансано озге миллет кауипсизлигин коргауга,

Мейли корга макул болса сол миллеттин угити,

Бирак сенин не хакын бар Каракалпакты хорлауга?

Парыз деме карыз деме шектен шыктын дым гана,

Кимди кыйнап,кимди хорлап жетиспессен дымга да,

Гаргыслары урар бир кун елдин муны коярма

Тек озин шеш мейли тынла,мейли мени тынлама..

Уатанынды коргамастай не коринди айт маган!

Хуждан деген кыйнамайма кыйналарман мен соган!

Хас дегенге кете берер сорауым бар ийтпедин?

Оз халкынды талап журсен мен не дейин айт саган?

Жатып алып тусинбестен жазыпты деп ойлама!

Жалынарым буйтип енди кара халкты хорлама!

Кыйналганды козим корди кормесем де мен озим,

Намаз туе баралмай жур хазир мине тойга да!

Шаш ал десе бас алатын батырактай болдын сен!

Не бир адам олип кетти уатан деген пейли кен!

Патриот болсан неге гана бул мартлерди олтирдин?!

Каракалпакты жок етиуге конермекен кор акен?

Кайсы уатан ана уанатан билип алсан дер едим!

Гунасына калып коймай кеш емес бил дерегин!

Таубене кел кеширгей де мына халкын кеширер!

Ул кызына урмагай хеш гунан сенин тилегим!

Озге халк деп оз елинди хорлау саган касиппе?

Айтшы озин буйтип журип аброй саган насиппе?

Етин жуулап журегин сыз етсе саган сорауым,

Каракалпак уксамайма озин жаткан бесикке?!

Арланаман сендей улдын барына мен танланып,

Алга демей негып журсен озгелерге алданып?

Мартлик мийнет билим талап етилген гезде,

жау алдында бизге турдын калканы боп сайланып!

Айтшы бабам калеппеди саткын болган туринди?

Айтшы елин бул азелден кимлерди деп булинди?

Жанды берсен Каракалпакстан ушын егерде,

Исен халкын тилер саган еки дунья журимди!

----------------------------------------------

Халек болып шашылмастан онлы солга,

Куш косайык,жетиу ушын жаксы халга!

Сайлау отип атыр бунда сен де жанла!

Айтшы алга Каракалпакстан алга!

Мен ушын сен тенизсен!

Бул уатаным нени танып не кормеди?!

Азат кылып жеткерейик жарык танга!

Кызык корип карамастан шет жердеги ,

Озин ушын Каракалпакстан алга!

Билесенбе айландынау тексиз кулга!

Жалгыз тилин оз алдына калып турган,

Жойтпау ушын бул тилди де жалынарым,

Март бол халкым Каракалпакстан алга!

Бугинги кун ел уксады жетим тулга!

Шагал улып шанарактан дамек излер,

Алга деймиз Каракалпакстан алга!

Сагалларды биригип кууайык бизлер!

Сескенбенлер снбдай ийтлеринен!

Дузлыгына тукирген бул арсызларга!

Кудай берсин жазаларын шетлеринен,

Биз жанлайык Каракалпакстан алга!

Март жигитлер келип турго гезегимиз!

Халк демесе ермен ондай иши тарга!

Бул ел бизин уатанымыз,озегимиз!

Арын ушын Каракалпакстан алга!

Жигитлерди коллан деген отинишим!

Жетсе деймен хаялларга,ай кызларга!

Жаны болын путкил алем корсин кушин!

Сиз де айтын Каракалпакстан алга!

Каракалпак отпеген хеш ар уяттан!

Канша арман еткен кунин турар алда!

Харекет ет берер алла барлык жактан,

Токтамайык Каракалпакстан алга!!

-----------------------------------------------

Суу кайтты деп Аралдан,

Халкым хеш уак жасканба!

Арал кайтып оралган,

Курып тагы таскан да!

Малдас курып отырсам,

Кара калпакты кийип,

Ташуишлерден кутылсам,

Жагасында бир журип.

Кол болсан да Аралым,

Каракалпак маралын,

Бир туыскан егизсен!

Арал толса тилегим,

Каракалпак елинде,

Соны калер журегим.

Сен де тиле еринбе?!

-------------------------------------------

Бугин келди еки адам уйимизге,

Ауыр салмак салып кетти белимизге,

Ендиги жыл кыска тайын болын деди.

Хам айтады жараспайды катёл сизге!

Не кыласыз катёлды деп мыйды тести,

Одан коре алын деди кымбат печти,

Торт ярымдай миллион турар бахасы деп,

Енесинин паленин бир булар жести.

Каракалпак буккан сайын тыга берди,

Турли тусте салык тури шыга берди,

Елдин мына мангурлери араласпай,

Консыларга карекенди жыга берди.

Саткынларай мангур болмай бале болын,

Шайкалмаса болдыма тек бунда толын.

Сол торт жарым миллионды табалмасаныз,

Дейди жане уялмастан кредит алын!

Кредит деген улкен карыз толеми бар,

хар ай сайын пайыз пайыз колеми бар,

Мангурлерге ансат онын толемлери,

Ал бул халктын диктаторга салеми бар!

Карагым гитлердин туысканысанба,

Я болмаса озбеклердин ханысанба,

Ким болсанда азатлык бер Каракалпакка,

Егер уксас болсан текли бир инсанга!

Уаде берген артын бергеннен де жаман,

Алдаганды котермейди мына заман!

Еркек болып уаде берме не кыласан?

Катын гапке уксап кетти сенин шаман!

---------------------------------------

Бердимурат хактын кулы,

Айтып едигой салыкты,

Карекеннин нагыз улы,

Арманда кози талыпты!

Ел хорланса кайысып,

Патшаны коп каралады

Кабыргасы майысып

Журек баурын паралады!

Салык келди аямады,

Мажбурледи,карамады.

Бир соз айтса айып тауып,

Кара халкты жазалады.

Жер екпесен бул да жаза,

Шавкат ака берди саза,

Дастурлерди бурмалады,

Каракалпактан кетти маза.

Назик жерине баттыма,

Я байлыгы жактыма,

Кара тауды орысларга

Аямастан саттыма.

Тажиевлер гурледи

Хамел турин турледи,

Уаде берди акаларга

Карекенди билмеди.

Кими баслык,прокурор

Кими снб жалахор

Саткын тухым кобейди,

Кайтсин бул ел манлайсор.

Шамшетовты олтирдин,

Путкил елди булдирдин,

Саткын болып елинди,

Ыза менен кулдирдин.

Тагы шыкты салык тури,

Акша болды кара гори,

байысан ал оны да,

Ууайым болды кара жери.

Мирзияев бале болды,

Танытпады онлы солды,

Казакларга,Каракалпакты,

Сатыу ушын берди колды.

5милиярдлык сауда ислеп,

Кайтты казак елинен

Тагы кандай жерди кушлеп

Шыгарсам дер торинен.

Япырмай деп халык отыр

Хан болдынау бети котыр,

Адам кусас секилин жок,

Баледейсен мыртык капир!

Сада халкты алдау ансат,

Табан жаларга бердин мансап,

Артынды бир сыпырыуды,

Жалайтынлар журди ансап.

Отирик болса айтшы озин,

Неге тоймас еки козин,

Батырларды коркыталмай,

Бир кун кетер сеннен тозим.

Тогыздан сон шыгалмадык,

Неге екенин угалмадык,

Кушиклерин кайт дейберер,

Аркайын бир журалмадык.

Уакыялар жокардагы

Тап хазирги заманда

Карекенлер камаудагы

каза болдау шамамда.

Шыкса елдин март уллары

Айдын болсын деп жоллары

жазалайтын саткынларды,

Хам де мына маймылларды!

------------------------------------------

Жигитлер,жигитлер шымыр жигитлер!

Бийкарга отпесин омир жигитлер!

Бирлесин ел сизден талап еткенде,

Мийнеттен тапланган,темир жигитлер!

Ар уят бар сизде озим гуаман!

Ага ден,ини ден алмай жагадан!

Болар елдин баллары сизлер болыныз!

Ойлан хазир бул елди дунья сынаган!

Карекен дегенде елжирер кеулин!

Буны да коргенмен тускенго мейрин!

Агалар арланып соз баслаганда,

Алга деп хар кашан изинен ерин!

Исенген тауысыз езилген халктын!

Консыдан не кордин айтшы не таптын?!

Озимизге тилейик озгеге болмай,

Бурайык бул елге назерин хактын!

Куралсыз женермиз бириксек егер!

Хазирде соз куши куралдан бетер!

Талап етип еркин соз еркин омирди,

Алга деп айтайык эх болды,жетер!

Жигитлер ким болып омир сурсен де,

Шоллерде кой багып мейли журсенде,

Бул елди оятар азаматы сиз!

Мугалим,шофёры косылшы сен де!

Айтарым жигитлер бизлер улкен куш!

Елди азат етиу бул жуда коркем ис!

Бир шетте жургенин жарамас бугин!

Аянбай ел ушын сен де курга тус!!

Горячая линия / Hot Line WhatsApp +4792804147

 Donate Bitcoin: bc1qe4w3s84pwc84kkp8arspxj2s0nyk5sw8fdd0ep

ALGA KARAKALPAKSTAN

©2017-2020 ALGA KARAKALPAKSTAN