Мирзияев Каракалпакстаннын пухараларынын жайларын нызамсыз, куш корсетип бузып таслап атыр. Халыкты

Конырат районы, Орайлык емлеухана касындагы "Шаxмат" мкр тургынлары ушын жаман ташиуишли омир басланды. Бул жерде курылган торт еки этажлы жайды бузып. Хар бир жайда 24 хожалыктан, торт жайды бузып барлыгы 96 хожалыктын тагдирин аяк асты етип атыр. Конырат районы хакими, Ш.Темирбаев, район Прокуроры Елмуратов Даулетбай Маркабаевич хам Салык инспекциясы баслыгы М.Матрасулиевлар бул жайда туратугын халыкка куш корсетип. Адамлардын хукукын бузып, халыкты кошеге шыгарып таслайжак. Бирак, булар Каракалпакстан Республикасы Конституциясыннын 2 статьясын да "2-статья. Мәмлекет халықтың ерк-ықрарын билдиреди, оның мәплерине хызмет етеди. Мәмлекетлик уйымлар ҳәм лаўазымлы адамлар жәмийеттиң ҳәм пуқаралардың алдында жуўапкерли." аяк асты етип атыр. Сонын ушын, Конырат районы, "Шахмат" мкр районда жасаушыларга мынандай нызамлы талапларды, Мамлекетке койып. Оны орынлау ушын, томендеги ис харекетлерди ислеуди маслахат етемиз. 1.Мамлекет, ямаса Хакимят адамлардын жайын бузыуды максет етсе, онда сол жайда жасаушы адамлардын жайга болган мутажлигин тамийинлеуи ямаса соган ылайык. Адам жай сатып алыуы ушын акшалай конфенсация бериуи керек. Мысалы. Усы "Шашка" мкр район тургынлары, жайы бузылатугын болса, Мамлекет берген акша есабыннан баска, жерден бала шагасы ушын жай сатып алыу, кошиу, жасау, ремонт жасау хам баскада шыгынларга жететугын акшалау конфенсация алыуы керек. Конырат жагдайында, сол "Шахмат" мкр районындагы бузылган жай ушын, ен кеминде 160 млн.сум Мамлекет акша бериуи керек. Хар бир жайы бузылатугын адамга. 2.Жайдан, акшаны алмай турып шыгыуга болмайды. Себеби, акша беремиз, баска жакка шыгын деген сылтау менен хакимлердин халыкты алдап атырган фактлери коп. 3.Хещ бир кошиу, жайды бузыу тууралы кагазга келисим ге кол коймау керек. Хар бир бузылатугын коп кабатлы жайда жасаушылардын бирлигин дузиуи керек. Ауыз биршиликли турде, хамме адам бирге акша алып, жасаушы адамлар хукуклары толык коргалганы, конфенсация талабы бойынша акшалар толенген сон. Таза жай сатып алып, болып бирликте кошиуи керек. 4. Егер сизлердин хукукларынызды шеклеу дауам етсе, куш корсетиу кушейсе. Онда сол куш корсетиуши адамлар устиннен Озбекистан Республикасы Президенти Ш.Мирзяеевка, хам Каракалпакстан Республикасы Жокаргы Кенесы баслыгы М.Ерниязовтын атынна томендеги мазмунда хат жазын. Хатты хар бир жайы бузылып атырган адам семьясы атыннан ямаса бир адам атыннан жазса да болады.

----------------------------

Озбекистан Республикасы

Президенти Ш.Мирзяеевка

Каракалпакстан Республикасы

басшысы М.Ерниязовка

Каракалпакстан Республикасы,

Конырат районы "Шашка" мкр тургыны жай №2

тургыны Шарап Устандиновтен АРЗА Усы арзам аркалы малим етип билдиремен, себеби мен Каракалпакстан Республикасы Конырат районы, мкр "Шашка"да №2 жайда, 1980 жылдан берли тураман. Бала шагамда 5 адам бар. Уйимде, 1 адам жумыс ислейди, калганы жумыссыз. Конырат районы хакими Ш.Темирбаев, Прокуроры Д.Елмуратов хам Салык инспекциясы баслыгы М.Матрасулиев келип, менин отырган жайымды бузылатугын айтып, Бизлерге кошин деп атыр.Менин кошиуги карсылыгым жок. Жайымнын бузылыуына да карсылыгым жок, бирак менен Конституцияда жазылган хукукымды бузбауын хам шеклемеуин талап етемен. Бизлердин баратугын жеримиз жок. Таза жай сатып алыуга акшамыз жок. Себеби уйимизде жумыс истейтугын 1 адамнын ис хакысы 400 мын сум, тек олер олмес аукат жеп кун корисимизге жетер жетпес болып тур. Сонын ушын, менин жай алыуым ушын, маган конфенсация максетинде мына жайыма ылайык 160 млн.сум акша толетип бериуинизди хам акшаны алып, жана жай сатып алыуым ушын жайымнын бузылыуын токтатып турыуынызды соранаман. Жане де, кошиуим ушын машын жалау, кошиу ушын карежетке тагы да 10 млн сум косымша акша толеп бериуинизди соранаман деп арза бериуши Ш.Уснатдинов.

Конырат каласы мкр "Шахмат" жай №2

колы хам санеси

--------------------- Усы арзаны жазып, Озбекистан хам Каракалпакстан басшылары халык кабыллауханасына тапсырыу керек. Тагы да почта аркалы арнаулы толемли, заказной почта аркалы жиберип. Арза нускасыннан бир дана копиясын бизге жеткерин. Почтага толеген толем кагазы да копиясы, жане арзаны кабыл еткен кабылхана хызметкери колы, аты фамилиясы. Усыларды таярлап, нызам талабында оз хукукларынызды талап ете алсаныз. Сизлердин Каракалпакстан Республикасы Азаматы деген атыннызды хещ ким аяк асты ете алмайды. КУЛЛЫККА РАЗЫ БОЛМАЙЫК, ОЗ ХУКУКЫМЫЗДЫ ТАЛАП ЕТЕЙИК.

Аман Сагидуллаев

www.algakarakalpakstan.com

info@algakarakalpakstan.com