Срочно!!! 10 Августа Мирный Митинг Протеста в связи с дискриминацией в ВУЗах. Каракалпакстан Республ

Каракалпакстан Республикасы халкына АШЫК ХАТ!!!

Азиз, Каракалпакстан Республикасы Азаматлары. Мине бизлер сонгы 25 жыл ишинде Озбекистан Республикасы курамында болып. Каракалпак халкыннын халык сыпатында жок болып баратырганы, адам есабына алмай, аяк асты етип атырган нызамсыз ис харекетлер гууасы болдык хам куудалауга ушырадык. Ягный алдын Каракалпакстан хам Озбекистан арасында тен хукуклы карым катнас болады десе, онын тийкаргы тамырында Каракалпакстан Республикасын озлестириу хам озбеклестириу болганын бугинги кунги турмысымызда биз хар биримиз корип отырмыз!!! Булай куллыкта, жокшылыкта, суусызлыкта жасай бериуге болмайтугынлыгын хар бириниз терен тусинген шыгарсыз!!! Биз 31 август 2018 жылы консы ел Озбекистаннын Гарезсизлик байрамын Каракалпакстанда байрамланыуына карсы болып. Улыума халыклык парахатшылык акциясына шыкпакшы едик. Тилекке карсы, кейинги кунлери болып атырган Каракалпакстандагы халыктын хукукын аяк асты етиуши ис харекетлерди есапка алып, халыктын наразышылыгын тусинген халда!!!

Артык шыдауга болмайтугынлыгын тусинип, енди 10 август 2018 ж азангы саат 10 га , Каракалпакстан Республикасы халкын пайтахтымыз Нокис каласына жыйналып, Каракалпакстан Республикасы Парламенти жайы алдындагы, Министрлер Кенеси касындагы майданга барлык халыкты КОНСТИТУЦИЯЛЫК ХУКУКымызды аяк асты етип атырганлардан корау ушын, ТЫНЫШЛЫК хам ПАРАХАТШЫЛЫК акциясына катнасыуга шакырамыз!!! Себеби мине озлерин хабарыныз бар!!! Каракалпакстан Республикасы жаслары абутериентлери окыуга тапсырып, адилсизлик натийжесинде студент бола алмайды. Тыныш отырган адамлардын жайлары бузылып, олар дала шыгарып тасланып атыр. Оларга Мамлекет толеуи тийис акшасын толемей, халыкты корлау харекетлери токтамайды. Озбекистан армиясына акша 3.5 млн.сум мажбурий толем токтамайды, Суусызлык дауам ете береди, Жумыссызлык хещ уакытта шешилмейди, Каракалпакстаннын валюта тусимлери Озбекистанга нызамсыз кете береди, Арал тенизи маселеси шешилмейди, себеби Озбекистан газимизди, нефтимизди, токты сатып сырттка. Каракалпакстан халкынын тагдирин хещ ойламайды, Озбекистан Каракалпакстан ишки сиясатына араласа береди, Каракалпакстан деген жан куйер елдин Азаматларын камайды, жок етеди, куудалайды. Каракалпакстанда каракалпак миллети уакиллери тыныш жасауга мумкиншилик жаратпайды, Озбек СГБ лары Каракалпак миллети жан ашарларын жок ете береди, Каракалпакстанда каракалпак хаяллары тууымына шек койыла береди, халык саны азайа береди, Халыкты жок етиу, Халыктын еркин жасауына шек койыла береди, Озбекистан националь гвардиясы, аскерлери кеште еркин журмеуимиз ушын кала, ауылларымызда, кошелеримизде тексериу откере береди, патруль болып журе береди, Халыкты коркытыу дамау ете береди.!!! Мине усындай жагдайда, калай Каракалпакстан Республикасында еркин соз, еркин сайлау болады? Егер Озбекистан Президенти Каракалпакстан Республикасындагы барлык хакимлерди, басшыларды ози озбек миллети уакиллерин акелип койа берсе. Бул Каракалпак миллетин озбеклеситириу хам Каракаппакстан Республикасында бир миллетин устиннен екинши миллетин устемлигин жаратыуды дауам ете береди. Атирапка каран, барлык аскерий куралланган адамлар Каракалпакстан Республикасында бари Озбекистан солдатлары, аскерий болимлери. Олар Мирзяеев тапсырмасы бойынша!!! Оз хукукын талап еткен хар бир адамга куш колланыуга таяр!!!

Уйинде тыныш отырган адамларды Озбек СГБ лары, МВД хам Прокуратура хызметкерлери хам МИБ хызметкерлери, салык хызметкерлери келип. Мазасын алып, хар кыйлы толемлерди толеуге мажбурлеу. Тынламасан камап, сабап, судлап, мойнына штрафлар салып. Халыктын уни шыкпайтугын дарежеге акелди. БУЛ НЫЗАМСЫЗ куш корсетиуди, Бул нызамсыз ХАЛЫКТЫ КОРКЫТЫУДЫ, Бул нызамсыз ХАЛЫКТАН АКША жыйнауды, Бул нызамсыз АДАМЛАРДЫ ХОРЛАУДЫ токтатугын уакыт келди. Биз бир неше жигирмалаган хатлар, арзалар хам халыктын жагдайын айтып жазган хатлар Озбекистан Республикасы Президенти Ш.Мирзяеевка жиберилген менен жууапсыз калды. Себеби Мирзяеев бугин Каракалпакстан Республикасы халкына Азатлыкты бериуге таяр емес. Себеби ол бугин ози койган чиновниклер аркалы Каракалпакстан Республикасы жери, байлыклары, валюта тусимлери, халкы ийесине айланды. Демек, Каракалпакстан Республикасы Конституциясы хам Озбекистан Республикасы Конституциясын аяк асты етип. Бизин хукукларымызды талап етиуге мумкиншилик бермейди екен. Биз Каракалпакстан Республикасы Азаматлары басып алыушы оккупантларга хам Каракалпакстан Республикасы халкын езиуде хызметши болган казирги халык пенен емес парахорлар, амелдарлар дизимине ашык-КАРАКАЛПАКСТАН бул ОЗБЕКИСТАН емес!!! деп айтып. Озимиздин Конституциялык хукукымызды талап етемиз.

Бул ушын биз бир болып, 10 август 2018 жылы азанда саат 10.оо де пайтахтымыз Нокис каласында Каракалпакстан Республикасы ХУКУМЕТИ алындагы майданга жыйналып, тынышлык хам парахатшылык акциясына катнасыуымыз керек. Халык бул куш!!! Халык Мамлекети дузеди екен!!! Биз диктатор Каримовтын куллыкка акелген нызамларын хам шартнамасын тан алмаймыз. Каримов пенен шартнамага кол койган Каракалпакстаннын басшылары бугин жууап берсин!!! Ким оларга, ягный Каракалпакстан Республикасы халкын кул етиуге хукук берди??? Биз куллыктан кутылыу ушын, балаларымыздын еркин окыуы, жасауы ушын, нызамсыз акша жыйнау, парахоршылыкты токтатыу ушын. Каракалпакстан менен Озбекистана арсында тен хукуклы катнас болыуы ушын!!! ХАР БИРИМИЗ 10 август куни азангы саат 10.оо де арза жазып, Каракалпакстан Республикасы ел басшысы хам Хукумети басшыларыннан Каракалпакстан Республикасы халкы КОНСТИТУЦИЯЛЫК ХУКУКларын коргауын талап етиуимиз керек. Барлык хакимлерди, прокурорларды, начальник милицияларды хам Каракалпакстан Республикасы басшысларын халык сайлауыннан откериуимиз керек. Каракалпакстан хам Озбекистан арасында тен хукуклык болыуы ушын!!! Озбекистаннын оккупациялык армиясы, СГБ сы, шегара хызметкерлери, МВД хызметкерлери бари Каракалпакстан Республикасы территориясыннан шыгып кетиуи керек. Каракалпакстан Республикасынын барлык сиясый камактагы адамлары Озбекистан тюрьмаларыннан Азатлыкка шыгарылыуы керек. Озбекистан Каракалпакстан ишки сиясатына араласыуын токтатыу керек. Каракалпакстан Республикасы Парламентинде отырган озбекстан партиясы депутатлары таркатылыуы керек хам олардын орнына Каракалпакстан Республикасы халкы дузген каракалпакша партиялардан дузилген депутатлар сайланыуы керек. Каракалпакстан Республикасы валюта тусимлери, гази, токы бари биринши гезекте Каракалпакстан Республикасы халкы мутажлигине жумсалыуы керек. Мамлекетлик уйымлар, халык алдында есап берилиуи керек. Барлык Ташкент тарепинен койылган амелдарлар ийелеп турган лауазымыннан кетиуи керек. Бул бойынша, биз Озбекистан Республикасы Президентине кеше арнаулы адамлар аркалы тагы ашык хат жаздык. Онда Мирзяеев Каракалпакстан Республикасына кандай жагдайда Азатлык берип. БМШ(ООН) га агза болыуын коллап кууатлайтугынлыгын ашык айтыуын талап еттик. Демек, Каракалпакстан бул Озбекистан емес екен! Бугин Озбекистан басшылары оккупациялык ойдан бас кешип, Каракалпакстан Республикасы халкы менен ашыктан ашык сойлесетугын уакыт келди. Бул ушын, барлык оппозициялык багдардагы партиялар, харекетлер лидерлери. Алга Каракалпакстан халык харекети шакырыгын коллап кууатлап. Озлериниздин тарептарларынызды 10 август 2018 жылы пайтахтымыз Нокис каласында азангы саат 10.оо де откерилетугын ТЫНЫШЛЫК хам ПАРАХАТШЫЛЫК акциясына катнасыуга шакырыуды отинемиз.

Хурмет пенен Аман Сагидуллаев,

Алга Каракалпакстан халык харекети жетекшиси.