Узбекистан не готов к демократическим преобразованиям. Ответы на злободневные вопросы

Ассалаума алейкум Сизден интервью алсам калай карайсыз Сорау Каракалпак тилинде сиз жууапты озбек тилинде берсениз болады Почтага жиберсен де болады

1. Сизин бугинги Каракалпакстан Республикасында болып атырган уакыяларгы пикириниз ямаса Каримов дауири хам казирги Мирзяеев дауирине салыстырма ойларыныз

2. Мирзяеевтан нелерди куткен единиз? Нелерди кутпеген единиз? 3.Казирги Каракалпакстанда жасап атырган халыктын турмысы тууралы айтып отсениз?

4. Егер Мирзяеев пенен ушырасаныз не сорар единиз?

5. Каракалпакстан Республикасы басшыларын таныйсыз ба? Оларга кандай маслахат берген болар единиз?

6. Кейинги уакытлары Каракалпакстан Республикасы Азатлык идеясы тарептарлары атлары халыктын арасында кобейип кетти. Сизин Каракалпакстан Азатлык тарептарларына пикириниз?

7.Каракалпакстан Республикасына консы ел Озбекистан Республикасы тынышлык жолы менен Азатлык бере ме?

8. Каракалпакстан Республикасы консы ел Озбекистаннан Азатлык алды дейик. Сизин коз алдынызда кандай озгерислер болыуы мумкин деп ойлайсыз?

Кувандык Якуповтын сорауга жууабы:

Ok Ассалому алейкум Аманака! У мои электронные почте был взлом и не знаю сейчас какой был ваш название вашего электронные почта.но слово богу скачал во врем ваше письмо для мирзиёева.он сейчас моим компютере телефоне, интернет облака, телеграмме везде кароче.вот поэтому если не ошиблись взять интервью прощу отправьте название ваше электронные почта

1. Шавкат миромонович президент лавозимини эгаламасидан олдинги айтиб утган эдим.хеч ким бунга этибор бермади.Каримов халкни жонини олган булса Мирзиёев пулини бойдигини олади.мирзиёевни 1 йилик сиёсатидан буни куришингиз мумкин.чунки каримовдан кейин УЗБЕКИСТАН давлат бюджетида чёрный дира хосил булди.мирзиёев шу туйникни ёпиш ва урнини тулдиришга урунмокда.бу учун каракалпокстон табий бойликлари ва Узбекистан фукаролардан ундирилган маблаг хисобига.каримов даврида каракалпокстон халкини иккинчи ва учунки даражага тушириш тизими жорий эди.яъни караколпок халки на миллат, на узбекстон фукароси ва на ким инсон эди.буни узбеклаштириш тизимидан хам билса булади.караколпактон республикасида яширин ёзилмаган конун бор эди.яъни жукарги кенгеш раисидан бошка барча юкори лавозимларда узбеклар утириши.мактабларда караколпок тили дарслари умуман бу дарсга алокаси йук узбек миллатга мансуб математика география уктувчилари кушимча дарс сифатида утиши лозим эди, дарс вактлари охирги соатларга яъни укувчилар чарчаб уйига шошиладиган вактга эди-демаки бу умуман утилмайдиган дарс эди.жукарги кенгеш раиси Муса эрниязовнинг хам куп даврлардан бери уз ваколатини саклаб уз урнида колишига сабаб хам каримов билан яширин келишувга эришгани караколпак халки орасидан хеч ким бош кутармаслиги УЗБЕКИСТАН шимолидан хеч кандай садо келмаслиги зарур эди.узингиз мантикан уйланг караколпокстан республикаси ИИВ, ДХХ, МЧС, маданият вазири ва хакозалор узбекистон республикасидаги уз йуналиши вазирига буй

Сунса.кайси замонда булганки бошка республика ИИВ вазири бошка республика ИИВга буй суниши.каримов хукумронлик килган бутун даврни урганиб чиксангиз Узбекистан худудидаги барча вилоятларга инвестиции киритилиб янги иш уринлари очилди ва кайта курилишлар, моддий таминот булди.лекин каракалпокстон республикасига эмас .улимидан олдин каримов каракалпокстон республикасида бошлага инвестиция завод куриши хам мирзиёев файдасига ишлади.ва бу заводларнинг 97% ишчи кучи водий ахолисига ва бошка вилоятларга тенгдир. Мирзиёев даврига келсак: хозирда Узбекистан республикаси юкори лавозимдаги шахсларнинг каракалпокстон республикаси худудидан олаётган яширин пулари йилига 12 миллиар доллар хисобида.лекин хеч кандай инвестицион харакат йук.оддий халк ва каракалпокстон республикаси иктисодиёти боткока ботиб бормокда.энг ачинарлиси каракалпокстон республикаси ер худиди ва шароити экин экишга мулжаланмаган булса хам УЗБЕКИСТАН республикаси бошка вилоятлари каби бир хил норма бажариб ва бир хил налог тулаб келмокда.яна бир масалаким сув эгаси яратган эгамдир бунга хеч ким эгалик килиш хукукига ёким хужжатга эга эмас.давлат факат сувни етказиб бергани учун хак олиши лозим.лекин каракалпокстон республикаси худудида аксинча.халк солёные сув ичишга мажбур ва бу учун бошка вилоятлар каби бир хил налог тулайди.ишончим комилки мирзиёев бу сувни уз уйида бокадиган чорвасига хам бермайди.каракалпокстон республикаси чул худудида яшайдиган ичимлик суви етиб бормаган ахоли литрини 150 сумдан фильтр ланган

Ер ости Сувни сотиб олиб ичишга мажбур ва ким яна хукуматга сув учун пул тулаши лозим.мажбурий ижронинг фикрича нима эмишким тирикмиз демак сув ичяпмиз ва давлатга сув учун пул тулашга мажбурмиз.каримов даридаги каби мирзиёев дарида хам каракалпокстон республикаси ахамиятдан четда колиб хеч кандай молиявий кумак, инвестицион харакат килинмади факат мобий манба сифатида караб келинмокда.осиё таракиёт банки пул маблаглари айланма йулар оркали моддий бойлик ортиришга йуналтирилди халос.

Каракалпокстон республикаси халкининг яшаш шароити жуда огир.охирги малумотлар ва статика урганишлар шуни курсатаяптики, каракалпокстон республикаси халки оммовий тарзда козогистоп республикаси кучиш ва у ер фукаролигини олимп кузатиляпти.бунга сабаб яшаш шароити ёмонлиги экология огир ва куп номалум касаликлар пайдо булиши, янги тугулган болалар орасида ногирон тугилишлар куплиги.ойлик иш хаклари уз вактида берилмаслиги.адолат йуклиги.тазийиклар такиблар куплиги.ва ким юкари лавозимлар узбек миллатига мансуб шахслар эгалаб хукумат идораларига узбеклар ишга олиниб караколпок миллати яширин чеклов борлиги.хатоки ССР даврида хам каракалпокстон республикаси бунчалик хароб эмас эди.хатоки оддий туманда аэропорт бор эди.иктисодиё ривожланган бутун СССР худудини жун ва бошка чорва махсулотлари, баликчилик ривожланган ва бутун СССР худуди ахолисини суний етиштирилган балик билан таминлай олади.хозирчи миллиартлаб маблаг каракалпокстон республикаси табий бойлигидан Узбекистан республикаси бюджетига кеб тушяпти лекин караколпок халки ночор.

2. Агарда шахсий фикримни билмокчи булсангиз мирзиёевдан адолатни ва содикликни, ватанпарварликни кадрлашини кутгандим. Афсус. Бир пайтлар каримовни кузларида куркув куриб савол бергандим: курксангиз нима учун майдонга чикдингиз деб. Куряпмизки мирзиёев халкни иш билармонлика бошламакчи лекин унга катик кулик ва садокатли давлат ходимлар этишмайди.шу бир йилик давр ичида мирзиёев куплаб хизматга нолойик инсонларни сиёсий майдондан ва хукумат идораларидан бушатди.лекин янада купайса купайдики камайдади.шу бир йилик мирзиёев фаолиятини кузатиб айтишим мумкинки мирзиёевдан мени ва халк умиди пучга чикди, ва бундан кейин хеч кандай узгармайди.мирзиёевдан сусткашлик ва хайикишни кутмагандим.бу булётган ходисалар сабаби мирзиёевга аник фактлар асосида малумотлар етиб бормаётганидир.мизиёев атрофидаги юкори лавозимдаги шахслар мирзиёев сиёсатини уз файдалари моддий манфаат куриш йулида йуналтираётганидир.келажакда мирзиёев хам каримов каби изоляция килиниб кугирчок президентга айланиб колмаслигига кафолат йук.

4. Агар мирзиёев билан учрашиш имкони булганида, хоразм шохини уйкусидан уйготмай душмани кайтарган каракалпак халки садокатига шубха килмай, каримов каби садокатли инсонлар кукрагидан жарга итармай.бу караколпок халкига уз такдирларин узлар хал килишига имкон беришини бутун бир миллатни йук булиб кетиш учун ишлатилаётган тизимни тухтатишини сурардим.

5. Каракалпокстон республикаси юкори лавозимдаги барча шаслани танийман ва уларга шундай демокчиман. Эй инсонлар жамики нарсала унитилади ва йук булади бу факат вакт масаласи.лекин сизлар килаётган ишни на халк ва на ким тарих унитади.хали хам тугри йулга тушиш ва оддий этикни кийиб кучама куча уйма уй юриб халк дардини билиш кеч эмас. Ловозимни йукотиб куйишдан куркишни бас килиб мирзиёевга халк дардини етказишни урганинг.мирзиёев хеч качон каримов каби халк дардини олиб келган давлат мулозимини бадном килмайди.у сиз уйлагандада мартлирок

6.каракалпокстон республикаси халки орасида озодлик ва каракалпокстон республикасини алохида республика килиб ажралиб чикиши тарафдорлари мен кутганданда купайди. Энг ёмони халк агрессив кайфиятда буни олди олинмаса каракалпокстон республикаси хам Украина каби уриш учогига айланади.озолик тарафдорларига фикрим озодликни сиздан хеч ким тортиб ола олмайди.йилар давомида азоб укибатга мажбур килишлари мумкин лекин озодликни хеч ким тортиб оба олмайди. Жипслашинг, чем кулга курол олгандан мирный диалог кидиринг Узбекистан республикаси рахбарияти билан. Такилатаётган эшигингиз очилмаса янада кучли такилатинг ва бундан тухтаманг бир кун бари бир эшикни очишади. Халк озодлик истаб кулга курол олган куни у халк озодлика эришмайди факат эски хозяин урнини янгисига бушатиб бериб куликга махкум булади.

7. Узбекистан республикаси хеч качон каракалпокстон республикасига тинчлик йули билан озодлик бермайди. Агарда президент мирзиёев караколпок халкига озодлик беришни истаса хам юкори мулозимлар бунга йул куймайди.чунки пул манбаи, моддий болик ортириш манбайини кулдан чикарганда кура президент мирзиёевни унига бошкасини алмаштирган макулрок улар учун.

8.агарда каракалпокстон республикаси ажралиб Узбекистан республикасидан алохида чикса, бу осиёдаги энг ривожланган давлатга айланида.бунга озодликдан саккиз йилдан сунг эришади.бу шунчаки баланд парвоз гаплар эмас.чунки мен шу каракалпокстон республикасида тугулиб усиб бутун каракалпокстон республикаси шарт шароити ва халк минталитетини билганим. Собик МХХ ходими булганим, Узбекистан республикаси бюджет ва юкори лавозимдаги шахслар фикрини билганим. МХХ марказий аппаратида аналитик булиб ишлаб каракалпокстон республикаси мустакил давлат булиб шакланса нималарга эришиши ва нималарни йукотишини урганиб чиканим учун атаяпман.

Аман Сагидуллаев

www.algakarakalpakstan.com

info@algakarakalpakstan.com